POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.dpvision.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Anna Libront, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: DP Vision Anna Libront, z siedzibą w Bukownica (63-840 Krobia), NIP: 9721332286, tel.: 665 113 132, e-mail: kontakt@dpvision.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Do kogo skierowana jest Polityka?

- Osób korzystających z Serwisu
- Klientów i kontrahentów
- Potencjalnych klientów
- Odbiorców treści marketingowych
- Osób działających w imieniu klientów


Źródło danych.

Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane mogą być pozyskane między innymi w związku ze skontaktowaniem się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

Dane osób działających w imieniu klientów i kontrahentów mogą być przekazywane Administratorowi w treści zawieranych umów lub zleceń.

Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak KRS, CEIDG czy  biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych klienta/kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.

Cel i podstawy przetwarzania danych.

Kategorie osób Czas przechowywania danych
Osoby korzystające z Serwisu Dane związane z analizą ruchu sieciowego w Serwisie gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookies. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
Klienci i kontrahenci 5 lat po roku zakończenia umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Potencjalni klienci Do czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Odbiorcy treści marketingowych Do czasu zaprzestania przekazywania informacji marketingowych, zgłoszenia sprzeciwu na takie działanie lub wycofania zgody.
Osoby działające w imieniu klientów i kontrahentów Dane wskazane w umowach do 5 lat po roku zakończenia umowy. Dane związane z prowadzoną korespondencją przez okres 5 lat po otrzymaniu wiadomości. W przypadku powstania roszczeń związanych z działaniem w imieniu klienta lub kontrahenta, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

W związku z powyższym przetwarzamy dane osobowe zwykłych kategorii, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, IP lub adres e-mail. Ponadto w przypadku celów związanych z realizacją umowy oraz kwestii z tym związanych przetwarzamy również takie dane osobowe zwykłych kategorii jak: imię, nazwisko osób reprezentujących podmiot, z którym została zawarta umowa, służbowy adres e-mail i numer telefonu, adres służbowy, ewentualnie PESEL lub NIP.

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em. Przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czas przechowywania danych.

Okej, oto ta sama tabela, ale z obramowaniem: ```html
Kategorie osób Czas przechowywania danych
Osoby korzystające z Serwisu Dane związane z analizą ruchu sieciowego w Serwisie gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookies. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
Klienci i kontrahenci 5 lat po roku zakończenia umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Potencjalni klienci Do czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Odbiorcy treści marketingowych Do czasu zaprzestania przekazywania informacji marketingowych, zgłoszenia sprzeciwu na takie działanie lub wycofania zgody.
Osoby działające w imieniu klientów i kontrahentów Dane wskazane w umowach do 5 lat po roku zakończenia umowy. Dane związane z prowadzoną korespondencją przez okres 5 lat po otrzymaniu wiadomości. W przypadku powstania roszczeń związanych z działaniem w imieniu klienta lub kontrahenta, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.
``` Zauważ, że w tym przypadku użyłem koloru "white" dla obramowania. Możesz zmienić ten kolor na dowolny, który chcesz, poprzez zmianę wartości "white" na coś innego (na przykład "black" dla czarnego obramowania).

Dobrowolność podania danych.

Kategorie osób Informacja o obowiązku lub dobrowolności podania danych
Osoby korzystające z Serwisu Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
Klienci i kontrahenci W zakresie danych potrzebnych do zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie tego działania. Dane niezbędne do wystawienia faktury kontrahent lub klient ma obowiązek podać zgodnie z przepisami podatkowymi. Ich nie podanie uniemożliwi wystawienie faktury.
Potencjalni klienci Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy lub przekazania oferty.
Odbiorcy treści marketingowych Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji.
Osoby działające w imieniu klientów i kontrahentów W zakresie danych potrzebnych do zawarcia umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie tego działania. W zakresie innych danych ich podanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na współprace z klientem lub kontrahentem.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych.

Każdej osobie przysługuje prawo:

Wycofania zgody, na podstawie której dane są przetwarzane;
Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się pisemnie, mailowo lub  telefonicznie z Administratorem.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie do Prezesa UODO.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty, współpracującej kancelarii prawnej, biura rachunkowego.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Częściowo przekazujemy dane osobowe do państw trzecich spoza Unii Europejskiej. W każdym przypadku Administrator zadbał jednak o odpowiedni stopień ochrony danych:

W przypadku Google Analytics (USA) odpowiedni stopień ochrony danych wynika z Standardowych Klauzul Umownych (SCC) (art. 46 ust. 2 lit. c i d RODO).

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii.

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu, którego używają Państwo do przeglądania Serwisu. Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

Ściśle niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania Serwisu i nie mogą być wyłączone w systemach. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Pliki cookie związane z reklamami naszych partnerów reklamowych
Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu. Mogą one być stosowane tylko za Pani / Pana zgodą. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego.

Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie umożliwiają Serwisowi zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji dla użytkownika Serwisu. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie usługi związane z Serwisem mogą nie działać prawidłowo.

Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie umożliwiają Administratorowi zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu może mierzyć i poprawiać wydajność Serwisu. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.

Domyślnie włączone są jedynie niezbędne pliki, które umożliwiają poprawne działanie Serwisu. Włączenie pozostałych plików (analitycznych, funkcjonalnych i marketingowych) zależy od Państwa decyzji. Poniżej mogą Państwo zaakceptować wszystkie pliki lub odmówić ich używania (z wyjątkiem niezbędnych).

Korzystamy z dwóch typów plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.


Użytkownik Serwisu ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia Serwisu. Nie jest tylko możliwe wyłączenie „ściśle niezbędnych plików cookie”. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, np.: automatycznej blokady obsługi plików cookies, wymuszenia każdorazowo zgody na przechowanie informacji (poniżej zostały zamieszczone adresy stron, na których zamieszczone są opisy jak dokonać zmiany).


Zbierane pliki cookies wykorzystujemy w:

Google Analytics – wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez Serwis źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.


Google Ads – wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przez Serwis oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci Ads.


Dane wykorzystywane w ramach tych rozwiązań są zawsze danymi anonimowymi. Nie przekazujemy żadnych danych osobowych.

Wtyczki do mediów społecznościowych

Z przyczyn związanych z ochroną danych nie umieszczamy wtyczek do mediów społecznościowych bezpośrednio na naszych stronach internetowych.

Ostatni aktualizacja Polityki Prywatności: 13-07-2023